Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши инспектор в ТО Благоевград

10.10.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                        На основание чл.81a, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 12, ал. 1, т. 8 от Правилника за устройството и дейността на Комисията  за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация; във връзка с чл. 2, ал. 5 от Вътрешни правила за организация на работа и извършването на подбор при назначаване на държавни служители в Комисията при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността,

 

СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 

в Териториален отдел Благоевград в Териториална дирекция София при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество., длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 4.

 

 1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл.81а от ЗДСл)
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Професионално направление – право;
 • Придобита юридическа правоспособност;
 • Минимален професионален опит – 2 години и/или IV-ти младши ранг.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 7, т. 1, б. а, във връзка с чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

4. Необходими документи:

 • писмено заявление (свободен текст с посочен телефон и е-mail адрес за кореспонденция) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ;
 • автобиография;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителна квалификация (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);
 • копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, както и копие на формуляр за годишна оценка;
 • копия на други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка.

5.  Място и срок за подаване на документите:

 • Документите се подават в десетдневен срок от обявлението в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация (ИПМСДА) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: : пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9401 490.
 • Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно съгласно чл. 18, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.
 1. 7.       Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.

 

 

 

 

Антон Славчев (п)

За Председател на КПКОНПИ

(съгласно заповед № РД-06-531/01.10.2018 г.)