Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши инспектор в ТБ Благоевград

                                                                                 ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Териториално бюро Благоевград, Териториална дирекция София.

1. Длъжност: старши инспектор

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;

 • професионален опит – 2 години и/или ранг IV младши

  3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.8, ал.3 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
 • висше юридическо образование;

 • придобита юридическа правоспособност;
 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

  4. Допълнителни умения и квалификация:

 • умения за работа с компютър;

 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

  5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

  6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;

 • Копие от диплома за завършено юридическо образование образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

 • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в деловодството на ТБ Благоевград, гр. Благоевград, пл.“Георги Измирлиев“ № 9 от 11.01.2016г. до 21.01.2016г.  

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Извършва проверка, събира и съхранява доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за което има данни, че е придобито от незаконна дейност по реда на ЗОПДНПИ и по реда на ЗОПДИППД /отм./, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност.

 

Размер на основната заплата за длъжността  е от 420 /четиристотин и двадесет/ лева до 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева съобразно професионалния опит на кандидата.

 Лице за контакти: Е.Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261