Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши инспектор в Дирекция „Координация и контрол"

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Координация и контрол.

1. Длъжност: старши инспектор

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;

 • професионален опит – 2 годинии/или ранг IV младши ранг

  3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 • висше икономическо образование;

 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

  4. Допълнителни умения и квалификация:

 • умения за работа с компютър;

 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

  5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

  6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС;

 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;

 • Копие от диплома за завършено икономическо образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

 • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават от 9,30ч. на 19.01.2016г. до 16,30ч. на 29.01.2016г. в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Извършва проверка за пълнота и точност на икономическия анализ на имуществото на проверяваното лице, съобразно събраните доказателства от инспекторите в териториалните дирекции; изготвя становища и проекторешения по внесените доклади за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; за налагане на обезпечителни мерки и за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по ЗОПДИППД (отм.) и проекторешения по внесени доклади по чл. 37, ал. 1 и мотивирани доклади по чл. 61, ал. 1 от ЗОПДНПИ;

 

Размер на основната заплата за длъжността  е от 420 /четиристотин и двадесет/ лева до 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева съобразно професионалния опит на кандидата

 

Лице за контакти: Е.Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261