Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши инспектор-икономист в отдел КК

Дата на публикуване: 12.06.2017г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-06-143/09.06.2017 г., председателя на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

СТАРШИ ИНСПЕКТОР

в отдел „Координация и контрол” към дирекция „Методологично осигуряване на дейността и международно сътрудничество” при Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

2. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

3. Минимален професионален опит – 2 години и/или IV-ти младши ранг;

4. Област на висшето образование – икономическо образование;

5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Начин за провеждане на конкурса:

            - Решаване на тест;

            - Интервю.

ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

3. Копие от диплома за завършено икономическо образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

5.  Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите да се подават в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с адрес:ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

       - Изготвя становища и проекторешения по внесени доклади за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД (отм.) и на незаконно придобито имущество по реда на ЗОПДНПИ за налагане на обезпечителни мерки и за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и незаконно придобито имущество;

        - Изготвя проекти на документи за прекратяване на производството и удължаване срока на проверките.

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 460 лв. до 1250 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация(НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КОНПИ.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /п/

             Пламен Георгиев