Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши експерт в звено „Връзки с обществеността“

Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
Срок за подаване на документи: 13.04.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС) и Заповед № РД-06-153/31.03.2020  г. на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

 в звено „Връзки с обществеността“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 4.

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Област на висшето образование: хуманитарни науки и социални, стопански и правни науки;
 • Минимален професионален опит – 2 години по специалността и/или IV-ти младши ранг.
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Компютърна грамотност (MS Windows, Internet и компютърни програми – Ciela, Apis и др.);
 • Владеене на чужд език / английски, френски, немски/.

 

III. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

IV. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

 

 

V. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители - по образец;
  1. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ -  по образец;
  2. Копие от диплома ведно с приложения за завършено висше образование. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 1. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. V може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларациите по т. V, 1,  2 и 3 следва да бъдат подписани  от кандидата с електронен подпис.

              Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Проучва, получава и предлага оферти за организирането на семинари, работни срещи, обучения и други мероприятия, свързани с дейността на Комисията.
 • Осъществява комуникация с представители на медиите и с членовете, и служителите на Комисията във връзка с организация на публични прояви, свързани с дейността на Комисията – брифинги, пресконференции, срещи, семинари.
 • Организира и обезпечава присъствено и логистично публични прояви, свързани с дейността на Комисията – брифинги, пресконференции, срещи и семинари.
 • Събира информация във връзка с изготвянето на прессъобщения от името на Комисията или участието на членовете на Комисията в медийни или публични изяви – интервюта, брифинги и пресконференции.
 • Изготвя анализи на публикациите в медиите във връзка с дейността на Комисията;
 • Организира поддържането на интернет-страницата на Комисията (рубриките „Актуално“ и „Решения“).

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

 

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:

 

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ