Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши експерт в отдел Международно сътрудничество

Дата на публикуване 27.06.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-06-326/22.06.2018 г., председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

СТАРШИ  ЕКСПЕРТ

 

в отдел „Международно сътрудничество“, дирекция „Международна дейност, координация и контрол“  при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и чл.10, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); 
  1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
  2. Професионално направление – право;
  3. Придобита юридическа правоспособност;
  4. Минимален професионален опит – 2 години или ранг IV младши;
  5. Квалификация: добро владеене на английски език, втори език е предимство;
  6. Компютърна грамотност;
  7. Ниво на достъп за работа с класифицирана информация „секретно” съгласно ЗЗКИ.

 

II. Начин за провеждане на конкурса:

            - Решаване на тест;

            - Интервю.

 

ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 1. Писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към

чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

 1. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 2. Копие от диплома за завършено юридическо образование. При издадена диплома за

висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

 1. Копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 2. Копия от документи, удостоверяващи продължителността в областта на

 професионалния опит;

 1. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ;

 

Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

 

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Взаимодействие на комисията с международни организации, мрежи и юрисдикции;
 • Подготвя и участва в разработването и отговаря за изпълнението на международни и междуведомствени проекти и програми;
 • Установява незаконно придобито имущество, когато то се намира на територията на Република България и е отправено искане от компетентни органи на друга държава, когато това е предвидено в международни актове, по които Република България е страна, и имуществото на български и чуждестранни граждани, намиращо се на територията на друга държава, когато е отправено искане от съответната териториална дирекция на комисията.        

 

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510лв. до 1250 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

 

 

 

 

Пламен Георгиев (П)

Председател на КПКОНПИ