Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши експерт в отдел „Обществени поръчки“

Срок за подаване на документи от 12.03.2021 г. до 22.03.2021 г. вкл

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-196/11.03.2021 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

в отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 4.

 

 1. I.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше;

2. Образователна степен  – бакалавър;

3. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, технически науки.

4. Професионален опит – 2 години и/или ранг – IV-ти младши;

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

              Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
  • Интервю.

 

IV. Необходимите документи:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит и/или ранг;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

V. Място и срок за подаване на документите:

            Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 405.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Изготвя проекти на обяви и покани във връзка с възлагането на обществени поръчки от страна на КПКОНПИ, по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
 • Изготвя проекти на решения, обявления и документации във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки от страна на КПКОНПИ, разпределени от началника на отдел ОП, под негово непосредствено ръководство и контрол;
 • Участва в прогнозирането, планирането и изготвянето на график за възлагане на обществените поръчки;
 • Подпомага възложителят, като подготвя проекти на становища, писма, съобщения, доклади, искания за становища от компетентни органи във връзка с възлагането на обществени поръчки, в рамките на своята компетентност;
 • Изготвя становища, анализи, доклади, проекторешения, проектодоговори и други, по които страна е КПКОНПИ, в рамките на професионалната си компетентност;
 • Участва в подготовката по сключване на договори;
 • Изготвя проекти на договори, като изготвя и становища за законосъобразност, при необходимост;
 • Изготвя заповеди, включително за сформиране на работни групи и комисии във връзка с възлагането на обществените поръчки от КПКОНПИ съобразно своята компетентност;
 • Изготвя становища във връзка с прилагането на ЗОП и ППЗОП;
 • В зависимост от сложността и обема на обществената поръчка участва чрез оказване на експертна помощ в назначени работни групи за изготвяне на документи по обществени поръчки;

 

            Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

            При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.