Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Споразумение с други институции

 • Министерство на правосъдието;
 • Министерство на вътрешните работи;
 • Главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
 • Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция „Морска администрация” при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • Българска народна банка;
 • Централния регистър на особените залози;
 • Централен депозитар;
 • Националния осигурителен институт;
 • Националната агенция за приходите;
 • Агенция „Митници”;
 • Държавния фонд „Земеделие";
 • Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
 • Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;
 • Патентно ведомство на Република България;
 • Търговски регистър;
 • Регистър – БУЛСТАТ;
 • СИЕЛА;
 • ИКАР;
 • Университет за национално и световно стопанство;