Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Служител по сигурността на информацията

ОБЯВЛЕНИЕ


Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител – 1 (една) щатна бройка в звено „Защита на класифицираната информация“
1. Длъжност: служител по сигурността на информацията
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 5 години професионален опит и/или II-ри младши ранг

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Познаване на Закона за класифицираната информация и актовете по прилагането му;
 • Да притежава само българско гражданство;
 • Да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „строго секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • Постъпването на държавна служба започва само след получаване на сертификат от ДКСИ като ССИ;
 • Разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство при равни други условия.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация /при липса на сертификат за ниво на достъп „строго секретно/;
 • Декларация за притежаване на само българско гражданство
 • Копие от диплома за завършено образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават от 9,30ч. на 17.03.2015г. до 16,30ч. на 27.03.2015г. в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301.
8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.
9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.
10. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
11.Описание на длъжността: Отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация;следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за прилагането му и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация; прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация; разработва план за охрана чрез физически и технически средства; осъществява процедура по обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на проучваните лица;
Размер на основната заплата за длъжността е от 440 /четиристотин и четиридесет/ лева до 1650 /хиляда шестстотин и петдесет/ лева съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: Е.Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261