Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Публичност на имуществото и превенция

 

  Регистърът на лица, заемащи висши публични длъжности, е създаден през 2007 г. на основание на тогава действащия Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Към настоящия момент Регистърът продължава да функционира съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

  Регистърът съдържа имуществените декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности за периода от 2007 г. до настоящия момент. Достъпът до имуществените декларации е осигурен чрез интернет страницата на Комисията за противодействие  на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Целта на Регистъра е да осигури публичност и прозрачност на имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности.

 

  Публичният регистър е изградил и утвърдил добре функциониращи:

    1. система на деклариране;
    2. механизъм на проверка на имуществените декларации.

 

 

  Системата на деклариране и механизма на проверката, предвидени в закона, играят съществена роля за осигуряване на превeнция на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Те служат за насърчаване доброто управление на всички нива в държавата - изпълнителна власт, местна власт и политически партии. Утвърдените и наложени в практиката  изисквания на системата на деклариране, могат да се възприемат като ефективен  стандарт на прозрачност и контрол.

  Към момента е постигната основната цел на системата на деклариране и механизма на проверката, като е осигурена прозрачност, която дава възможност на българските граждани и институции да бъдат информирани, дава им правото на достъп до данните от имуществените декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, които декларират по един и същи ред своето имущество, доходи и разходи, и това на своите съпрузи и ненавършилите пълнолетие деца. Чрез закона се “осветлява” имотното състояние на лицата, които взимат важни решения за бъдещето, по отношение на които има голям обществен и медиен интерес, както и съмнения за корупция.

  Пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество вече са поставени нови предизвикателства.