Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Проекти на нормативни актове


    Проект на Инструкция за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и служба „Военна полиция” към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по Глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, ведно с мотивите към проекта са публикувани на 30.08.2019г.


    Проектa на  Инструкция за условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,  органите на Комисията, Прокуратурата на Република България, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, органите към министъра на финансите и Инспектората към Висшия съдебен съвет, ведно с мотивите към проекта са публикувани на 26.10.2018.

    На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.