Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Обявление за мобилност по чл. 81а за "старши експерт" в отдел АДО, дирекция АПИО

Срок за подаване на документи: 16.12.2020 г. до 29.12.2020 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            На основание чл. 81a, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 12, ал. 1, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация, чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС),  във връзка със Заповед № РД-06-683/ 15.12.2020 г. на председателя на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаване, обявява подбор при мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността

„СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

 

в отдел „Административно и деловодно обслужване“ към дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 8, наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 4, при следните условия:

 

1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация при условията и реда на чл. 81а от ЗДСл.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Минимален професионален опит – 2 години и/или IV-ти младши ранг.

 

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и  чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

 

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл (свободен текст с посочен телефон и е-mail адрес за кореспонденция).
 • Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец.
 • Професионална автобиография.
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копия от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време.
 • Копие на формуляр за годишна оценка в случаите по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.
 • Копия на други документи по преценка на кандидата.

 

5. Място и срок за подаване на документите:

            Документите се подават в десетдневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg)  в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.

            Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.

            Лице за контакт: експерт в отдел „Човешки ресруси“, тел.02/9401 424/440.

 

6. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Регистрира в деловодната система и организира изпращането по предназначение на изходящата кореспонденция;
 • Приема, систематизира в съответствие с установения ред и регистрира в деловодната система входящата служебна кореспонденция;
 • Участва в изготвянето на документацията по обществени поръчки, свързани с областта на административната и деловодната дейност;
 • Участва в провеждането на обществени поръчки, свързани с областта на административната и деловодната дейност;
 • Приема и предава за подпис документи от служителите в комисията;
 • Оформя документи и организира отпечатването и размножаването на служебни материали;
 • Систематизира документите за текущо съхраняване и осигурява тяхното предаване;
 • Води и съхранява регистър на издадените от комисията наказателни постановления;
 • Води картотека на кореспондентите в комисията.

 

7. Право да кандидатстват в подбора по мобилност, имат държавни служители, които отговарят на общите и специфичните условия за заемане на длъжността, с изтекъл срок на изпитване, не са назначени по заместване, освен ако са налице условията на чл. 15, ал. 3 от ЗДСл и не заемат длъжност при непълно работно време.

 

8. Брой работни места, за които е обявена мобилността : 1 щ. бр.

 

9. Минимален размер на основната заплата за длъжността:

Граници (от-до) на заплатата, определена за степен 1 – от 610 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаването на избрания при подбора кандидат, основна месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 към НЗСДА и Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

 

10. Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.