Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Обявление за мобилност по чл.81а от ЗДСЛ за финансов контрольор

Срок за подаване на документи: от 28.04.2020 г. до 07.05.2020 г. вкл.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          На основание чл. 81a, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 12, ал. 1, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и нейната администрация, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), чл. 2, ал. 5 от Вътрешни правила за организация на работа и извършването на подбор при назначаване на държавни служители в Комисията при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, във връзка със Заповед № РД-06-175/16.04.2020 г., председателя на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността,

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

 

при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 2.

 

 1. 1.    Тип мобилност:Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл.81а от ЗДСл)
 2. 2.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Професионално направление - икономика;
 • Минимален професионален опит – 4 години и/или III-ти младши ранг;
  • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и  чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

 

4. Необходими документи:

 • писмено заявление (свободен текст с посочен телефон и е-mail адрес за кореспонденция) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец;
 • автобиография;
 • копие от диплома ведно с приложения за завършено висше образование. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие на служебна книжка (документи), удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка в случаите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка.

 

 1. 5.   Минимален размер на основната заплата:

                 Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 660 лева до 2100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

                 При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 1. 7.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
 • Извършване на предварителен контрол, който се осъществява преди вземането на решение за поемане на задължение и извършването на разход;
 •  Преди поемането на задължението се проверява съответствието на задължението с бюджетните параграфи; наличието на бюджетен кредит и планирани средства; компетентността на лицето, което поема задължението; правилно изчисление на количествата и сумите; спазване на тръжните процедури и други нормативни изисквания, свързани с поемане на задължения.
 • Произнася се по законосъобразността на задължението или разхода с одобрение или отказ.

 

 1. 8.    Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.

 

 1. 9.    Място и срок за подаване на документите:

            Документите се подават в десетдневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.

            Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.

 

 1. 10.               Лице за контакт: експерт от отдел „Човешки ресурси“

Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

 

            Контрол по изпълнението на процедурата за мобилност възлагам на главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ               (П)

НА КПКОНПИ:

 

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ