Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Нормативни и други документи

  1. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  2. Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация
  3. Закон за администрацията
  4. Закон за държавния служител
  5. Административнопроцесуален кодекс
  6. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  7. Етичен кодекс на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
  9. Вътрешни правила за организацията по приемането, обработването, съхранението, унищожаването на декларациите за имущество и инте,еси, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, и за установяване конфликт на интереси за служителите в администрацията на КПКОНПИ
  10. Основни моменти от отчета за дейността на инспектората на КПОНПИ през 2018 г.