Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


НФМ - Полезни връзки

 

Съвета на Европа - http://www.coe.int


Норвежки финансов механизъм – http://norwaygrants.org/


ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ - България - http://www.eeagrants.bg/


Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Международни проекти – http://www.dmp.mvr.bg/


Национално координационно звено - Министерски съвет на Република България, Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС”– http://www.government.bg/


Посолство на Кралство Норвегия в Република България - http://www.norvegia.bg/