Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Началник отдел Териториален отдел Варна и Териториален отдел Шумен - 2 щатни бройки

Срок за подаване на документи: от 11.02.2021 г. до 22.02.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-81/04.02.2021 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ – 2 щатни бройки

на Териториален отдел Варна и Териториален отдел Шумен, Териториална дирекция Варна при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 7А.

I.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Област на висшето образование – право или икономика (бакалавър по икономика или магистър по право с придобита юридическа правоспособност);

3. Минимален професионален опит – 4 години юридически или икономически стаж и/или III младши ранг;

4. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

  • Решаване на тест;
  • Интервю.

IV. Необходимите документи:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит и/или ранг;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

  Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

V.Място и срок за подаване на документите:

            Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  • Организира, координира и контролира работата в отдела;
  • Определя приоритетите в работата на отдела;
  • Отговаря за срочността на извършваните проверки, като определя приоритетите на работа;
  • Осъществява процесуално представителство на комисията пред правораздавателните органи в производства по обезпечение и отнемане на незаконно придобито имущество, съответно имущество придобито от престъпна дейност образувани по реда на ЗПКОНПИ и ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) в случай че притежава необходимото образование;
  • Извършва проверка на работата на инспекторите в отдела за пълнота и точност на събраните материали и изготвените анализи по образуваните проверки. Осъществява контрол за законосъобразност на направените констатации. Отговаря за спазване от инспекторите на установените срокове за приключване на проверките и за изпълнение за възложените им задачи.
  • След запознаване със събраните материали, съгласува изготвените от инспекторите в отдела докладни записки с предложение за прекратяване на проверката или удължаване на срока й относно предпоставките за това. Координира дейността по извършване на оценка на стойността на установеното имущество при необходимост.

                 Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 2050 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната  администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 2 бр.

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.