Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Началник на сектор „Управление на собствеността“, дирекция ФСДУС

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ЧЛ.81А ОТ ЗДСЛ ЗА НАЧАЛНИК НА СЕКТОР

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 14.10.2020 г. ДО 23.10.2020 г. ВКЛ.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 81a, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 12, ал. 1, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и нейната администрация, чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), чл. 2, ал. 5 от Вътрешни правила за организация на работа и извършването на подбор при назначаване на държавни служители в Комисията при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, във връзка със Заповед № РД-06-533 / 14.10.2020 г., председателят на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността,

 „НАЧАЛНИК НА СЕКТОР“

на сектор „Управление на собствеността“, отдел „ Собственост и технически дейности“в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 6А, при следните условия:

 1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация при условията и реда на чл. 81а от ЗДСл.

 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Област на висшето образование: социални, стопански и правни науки и технически науки;
 • Минимален професионален опит – 4 години и/или III-ти младши ранг;
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 • Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и  чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

4. Необходими документи:

 • писмено заявление (свободен текст с посочен телефон и е-mail адрес за кореспонденция) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец;
 • автобиография;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие на служебна книжка (документи), удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка в случаите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи по преценка на кандидата.

         Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им преди назначаване да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

5.    Минимален размер на основната заплата:

Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 700 лева до 2300 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

6.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Организира, ръководи и планира цялостната дейност на сектора, съобразно законовите нормативни актове;
 • Контролира, организира,  планира и отговаря в установените срокове за дейности по годишните инвентаризации;
 • Изготвя справки за държавни органи;
 • Осъществява контрол и отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддържане и ремонт на недвижимите имоти, предоставени на комисията, включително застраховането им съгласно действащото законодателство;
 • Контролира и координира правилното водене на отчетност за материалите, предоставени на комисията;
 • Контролира,  координира и отговаря за пропускателния режим и охраната в сградата на комисията;
 • Контролира и координира  отбранително-мобилизационната подготовка в комисията;
 • Координира подготовката и действията на комисията при извънредни ситуации, бедствия, аварии и кризи;

 7.    Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.

 8.    Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават в десетдневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.  

Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.

9.    Лице за контакт: експерт от отдел „Човешки ресурси“

Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424; 02/ 9401 405; 02/ 9401 440

Контрол по изпълнението на процедурата за мобилност възлагам на главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ: /п/

 

                                   СОТИР ЦАЦАРОВ