Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Началник на отдел – 2 щ.бр. към ТД София

Срок за подаване на документи 17.03.2021 г. – 29.03.2021 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-211/ 17.03.2021 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ – 2 (две) щатни бройки

 

на Териториален отдел София и на Териториален отдел Враца към Териториална дирекция София при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 7А.

 I.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Област на висшето образование – право или икономика (бакалавър по икономика или магистър по право с придобита юридическа правоспособност);

3. Минимален професионален опит – 4 години юридически или икономически стаж и/или III младши ранг;

4. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
  • Интервю.

 

IV. Необходимите документи:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит и/или ранг;

5. Копие от документ за придобита юридическа правоспособност (за кандидатите с юридическо образование).

6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

 

V. Място и срок за подаване на документите:

            Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 440.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Организира, координира и контролира работата в отдела;
 • Резюлира постъпващата кореспонденция;
 • Отговаря за срочността на извършваните проверки, като определя приоритетите на работа;
 • Участва в работни групи и др.;
 • Осъществява процесуално представителство на комисията пред правораздавателните органи в производствата по обезпечение и отнемане на незаконно придобито имущество, съответно имущество придобито от престъпна дейност образувани по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.), в случай че притежава необходимото образование;
 • Извършва проверка на работата на инспекторите в отдела за пълнота и точност на събраните материали и изгответните анализи  по образуваните проверки. Осъществяа контрол за законосъобразност на направените констатаций. Отговаря за спазване от инспекторите на установените срокове за приключване на проверките и за изпълнение за възложените им задачи;
  • Определя приоритети в работата на отдела;
  • След запознаване със събраните материали, съгласува изготвените от инспекторите в отдела докладни записки с предложение за образуване на производство за установяване на незаконно придобито имущество, обезпечението и отнемането му в полза на държавата относно предпоставките за това.

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 2050 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

                

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 2 бр.

 

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.