Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ДЕЛОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Дата на публикуване 15.08.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-06-426/14.07.2018 г., на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ДЕЛОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

в отдел „Административно-информационно обслужване“ при дирекция АПИО на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Професионално направление – право, икономика, администрация и управление;

3. Придобита юридическа правоспособност за завършилите специалност право;

4. Минимален професионален опит – 4 години и/или III-ти младши ранг;

5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

  1. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
  2. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
  3. Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

            - Решаване на тест;

            - Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ;

 

4. Копие от диплома за завършено висше образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

5. Копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност за завършилите специалност право;

6.Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

7.  Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9234 261 и 02/ 9234 251.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  • Контролира, координира и съгласува изготвянето на  документи в рамките на сектора и разработва експертни анализи и становища, във връзка с дейността на сектора;
  • Участва в разработването на становища и отговори на запитвания на физически и юридически лица, в рамките на дадените му правомощия;
  • Контролира приемането и регистрирането на входящата служебна кореспонденция в съответствие с установения ред.;
  •  В съответствие с резолюциите на председателя на КПКОНПИ организира и контролира насочването на служебна документация чрез ИДС;

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лв. до 1600 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

Антон Славчев

За председател на КПКОНПИ,

съгласно З-д № РД-06-415/06.08.2018 г, изм. със З-д № РД-06-424/13.08.2018 г.