Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Младши експерт в звено „Международно сътрудничество“

Срок на подаване на документи: 05.05.2020 г. до 15.05.2020 г., вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС) и Заповед № РД-06-РД-06-195/05.05.2020 г. на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

 в звено „Международно сътрудничество“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 7.


I.  Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:

 • Минимална образователно-квалификационна степен -  „професионален бакалавър“
 • Минимален професионален опит – не се изисква и/или V-ти младши ранг;


II.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността са:

 • Области на висшето образование – социални, стопански и правни науки;
 • Специалност – право, международни отношения;
 • Компютърна грамотност (MS Windows, Internet и компютърни програми – Ciela, Apis и др.);
 • Добро владеене на английски език, втори език е предимство.
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.


III. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).


IV. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

 

V. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  - по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.  Други документи, които са  свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

   Документите  се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

   На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. V може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларациите по т. V, 1,  2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.


VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Установява незаконно придобито имущество, когато то се намира на територията на Република България и е отправено искане от компетентни органи на друга държава, когато това е предвидено в международни актове, по които Република България е страна, и имуществото на български граждани, намиращо се на територията на друга държава, когато е отправено искане от съответната териториална дирекция на комисията;
 • Установява незаконно придобито имущество в чужбина, придобито от дейност, извършена на територията на Република България;
 • Установява незаконно придобито имущество, придобито от дейност, извършена в чужбина, която не попада под наказателната юрисдикция на Република България;
 • Организира и осъществява взаимодействие с дирекция „Превенция на корупцията“ и дирекция „Противодействие на корупцията“ по линия на антикорупционната политика и обмена на информация в страната и чужбина;
 • Организира и осъществява взаимодействието на комисията с международни организации, мрежи и юрисдикции.

 


VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).


VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.


IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:   /П/

                                   СОТИР ЦАЦАРОВ