Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Младши експерт в сектор "Управление на собствеността", отдел СТД към дирекция ФСДУС

Срок за подаване на документи от 16.11.2020 г. до 26.11.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД - 06 - 611 / 16.11.2020  г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността

 „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

в сектор „Управление на собствеността“, отдел „Собственост и технически дейности“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 7.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

2. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки; технически науки;

3. Минимален професионален опит – не се изисква и/или V-ти младши ранг;

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.Кандидатът трябва да отговаря на изискванията по чл.7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

2.Кандидатът трябва да отговаря на изискванията по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител;

3.Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

  • Решаване на тест;
  • Интервю.

IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл – по образец;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490;02/ 9401 424; 02/ 9401 405; 02/ 9401 440.

На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  •  Отговаря за дейности, свързани с правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддръжка и ремонт на недвижимите имоти, предоставени на комисията, включително застраховането им съгласно действащото законодателство;
  •  Осъществява правилното водене на отчетност на материалите, предоставени на комисията;
  •  Изготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица, с изготвяне на експертни мнения;
  •  Изготвя документи в рамките на отдела и експертни анализи във връзка с дейността на сектора/отдела/дирекцията/комисията;
  •  Изпълнява качествено и в срок поставените му задачи от началника на сектора/ отдела/ директора на дирекция;
  •  Докладва на прекия ръководител за допуснати административни слабости, пропуски и нарушения в комисията, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности;

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.