Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Младши експерт в отдел СДУС

04.10.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-06-544/ 03.10.2018 г., на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

в сектор „Автотранспорт“, отдел „Стопански дейности и управление на собствеността”, дирекция ФСДУС при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 2. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

3. Специалност – Социални, стопански и правни науки; Технически науки;

4. Минимален професионален опит – не се изисква и/или V младши ранг;

6. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Начин за провеждане на конкурса:

            - Решаване на тест;

            - Интервю.

ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

                  3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ;

4. Копие от диплома за завършено образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

5.  Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401405 и 02/ 9401490.

 

 

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

•    Отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства на КПКОНПИ за нуждите на ръководството, на служителите и за транспортиране на документацията на комисията.

•    Осигуряване на транспорт за нуждите на служителите и членовете на КПКОНПИ, поддържане в добро техническо състояние служебните транспортни средства, както и правилното им и безопасно управление.

•    Координира осъществяването на транспортиране на хора и документация при гарантиране на сигурността и безопасността на същите;

•    Планира  и осигурява транспорта за нуждите на ръководството на КПКОНПИ и на служителите при конкретни случаи – по заявки и командировки в страната и чужбина;

•    Контролира поддържането на добра хигиена на автомобила;

•    Изготвя доклади и становища и отчита извършените разходи по поддръжката и експлоатацията на служебните МПС пред началника на отдел СДУС и главния счетоводител;

•    Следи за редовното попълване и водене на пътните книжки и оформяне на пътните листове;

•    Приема заявки от главните специалисти за резервни части, гуми, масла и други и следи за навременните доставки;

•    При необходимост от ремонт организира съпровождането на МПС до автомобилния сервиз;

•    При възникване на ПТП или евентуална кражба на служебен автомобил незабавно да уведомява КАТ или полицията, както и прекия си ръководител;

•    Следи за навременното преминаване на служебните автомобили на годишен технически преглед;

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КОНПИ.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 
                                           

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

                                                                                                            Пламен Георгиев