Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Младши експерт в отдел "Човешки ресурси"

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител – 1 (една) щатна бройка в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“.

1. Длъжност: младши експерт

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит - не се изискваи/или ранг V младши

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • висше образование в областта на икономика, администрация и управление, хуманитарни науки;
 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „поверително“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • умения за работа с компютър;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
  • Копие от диплома за завършено висше образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
  • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /при наличие на такъв/.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301 в срок от 9,30 ч. на 08.01.2016г. до 16,30 ч. на 18.01.2016г.;

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Изготвя проекти на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди във връзка с възникването, промяната или прекратяване на трудовите и служебните правоотношения на служителите в КОНПИ, изготвя уведомления до НОИ във връзка с регистрацията на трудовите договори и заповедите, както и представяне на болничните листове за изплащане, участва в провеждането на конкурси за назначаване на служители.

Размер на основната заплата за длъжността  е от 420 /четиристотин и двадесет/ лева до 1100 /хиляда и сто/ лева съобразно професионалния опит на кандидата (ако има такъв).

 

Лице за контакти: Е.Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261