Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Младши експерт в отдел „Проекти, програми и обучения”

09.10.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 06-550/05.10.2018 г., на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-2 щ.бр.

 

в отдел „Проекти, програми и обучения“, дирекция „Превенция на корупцията“  при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Област на висшето образование - „Социални, стопански и правни науки” ;
 • Професионално направление: „Право“ с придобита юридическа правоспособност или „Икономика”;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ;

4. Копие от диплома за завършено висше образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

5. Копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност, за кандидатите със специалност „Право“;

6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

7.  Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

 Документите се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр. София  пл. „Св. Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401490, 02/ 9401520.

              Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Разработва проектите с антикорупционна насоченост ;
 • Разработва проекти на нормативни актове;
 • Участва в събирането на относимата информация за извършване на аналитичната дейност;
 • Участва в осъществяването на координация с партньорите при разработването и реализирането на проектите;
 • Изготвя документи по време на реализирането на проектите;
 • Участва в подготовката за провеждане на обучения, семинари и информационни кампании във връзка с дейността на дирекцията;
 • подготвя и изпраща кореспонденция във връзка с правомощията на отдела;
 • Участва в изготвянето на вътрешни актове, правилници и заповеди;
 • Участва в работни групи, създадени със заповед на председателя на КПКОНПИ;
 • Изпълнява и други конкретно поставени задачи, свързани с длъжността.

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 2 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

Антон Славчев

За Председател на КПКОНПИ

Съгласно заповед РД 06-531/01.10.2018 г.