Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Мл.експерт отдел "Методология", АПИО

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител – 1 (една) щатна бройка в отдел „Методология“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“.

1. Длъжност: младши експерт

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит - не се изискваи/или ранг V младши

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • висше юридическо образваоние;
 • придобита юрискадиче правоспособност;
 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • умения за работа с компютър;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
 • Копие от диплома за завършено юридическо образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /при наличие на такъв/.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301.

Подаването на документите се извършва от 9,30ч. до 16,30ч. до 19.05.2014г.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Обобщава съдебната практика по делата за налагане на обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и я предоставя на териториалните дирекции, участва в разработването на проект на вътрешен акт за дейността на органите по чл.13, ал.1 от ЗОПДНПИ, участва в разработването на методически указания, в проекти на нормативни и вътрешни актове, касаещи дейността на комисията.

Размер на основната заплата за длъжността е от 360 /тристаи шестдесет/ лева до 1100 /хиляда и сто/ лева съобразно професионалния опит на кандидата (ако има такъв).

Лице за контакти: Е.Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261