Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Международно сътрудничество

   По смисъла на Рамково решение 2007/845/ПВР на Съвета от 06 декември 2007 г. Комисията е определена от Правителството на Република България за национална служба за установяване на активи. На базата на това Рамково решение по инициатива на Европейската комисия е създадена платформа на службите за установяване на активи (ARO Platform), която започва да функционира през 2009 г. В тази платформа Комисията членува заедно с всички структури, определени за национални служби за установяване на активи по смисъла на Решението. Основен приоритет на платформата е да се осигури бързо и ефективно европейско и международно сътрудничество между службите за установяване на активи (AROs) в страните - членки на Европейския съюз (ЕС).

 

   От основаването си насам, Комисията e успяла да създаде и утвърди широка мрежа от международни контакти, спечелвайки доверието на чуждестранните си партньори. Доказателство за това доверие бе изборът на Комисията за председателстваща институция през 2011 г. на международната неформална мрежа за обмен на информация и сътрудничество на експертно ниво КАРИН (CARIN). Мрежата КАРИН е създадена през 2002 г. и започва официално да функционира през 2004 г. Европол изпълнява функциите на постоянен Секретариат на мрежата КАРИН от създаването й. Република България в лицето на Комисията е пълноправен член на мрежата КАРИН от 2007 г., а през следващата 2008 г. става член на нейната Ръководна група, в която членува и към настоящия момент. Основната цел на мрежата КАРИН е да се улесни обмена на информация и сътрудничество между страните-членки на мрежата, както и да се подобри ефективността при проследяването на активи в международен аспект.

 

   Комисията като партньорска институция по проект „SIENA - България - разширяване на SIENA до националните компетентни органи“ (ARO SIENA) на Министерство на вътрешните работи на Република България е част от изграждането на защитена връзка между Национално звено „Европол” и компетентните органи на държавите - членки на ЕС. Програмата СИЕНА (SIENA) е система за обмен на оперативна и стратегическа информация между страните - членки на ЕС, Европол и трети страни. Изграждането на директен достъп до защитената мрежа на Европол - СИЕНА в Комисията осигурява бърз обмен на информация за проследяване на активи и международно сътрудничество с националните службите за установяване на активи (AROs) на държавите - членки на ЕС и трети страни, с които Европол има сключени споразумения.