Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Инспектори в ТБ Шумен и ТБ Добрич

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.15, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява общ конкурс за назначаване на държавни служители, както следва:

 • 2 (две) щатни бройки за длъжността „инспектор” в Териториално бюро Шумен, Териториална дирекция Варна в Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество;
 • 1 (една) щатна бройка за длъжността „инспектор” в Териториално бюро Добрич, Териториална дирекция Варна в Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

1. Длъжност: инспектор

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит - не се изискваи/или ранг V младши

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
  • кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.8, ал.3 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
  • висше икономическо образование;
  • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • умения за работа с компютър;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
  • Копие от диплома за завършено икономическо образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
  • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /при наличие на такъв/.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в деловодството на Териториално бюро Варна: гр.Варна, ул.“Алеко Константинов“ № 17, ет.1 /вход откъм ул.“Баба Тонка“/ в срок от 09.01.2017г. до 19.01.2017г.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на 7-мия ден от изтичане на срока на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Извършва проверка, събира и съхранява доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за което има данни, че е придобито от незаконна дейност по реда на ЗОПДНПИ и по реда на ЗОПДИППД /отм./, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност.

 

Размер на основната заплата за длъжността  е от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева до 1100 /хиляда и сто/ лева съобразно професионалния опит на кандидата (ако има такъв).

 

Лице за контакти: А.Младенова– младши експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261