Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Инспектор в ТД Бургас

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител – 1 (една) щатна бройка в Териториална дирекция Бургас.

1. Длъжност: инспектор

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • образование – висше, степен на образование – магистър;
  • професионален опит - не се изискваи/или ранг V младши

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

  • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
  • висше икономическо образование;
  • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

4. Допълнителни умения и квалификация:

  • умения за работа с компютър;
  • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;

Копие от диплома за завършено икономическо образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /при наличие на такъв/.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават от 9,30ч. до 16,30ч. в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301. Подаването на документите се извършва в 10 дневен срок от датата на публикуване.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на агенцията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Извършва проверка, събира и съхранява доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за което има данни, че е придобито от незаконна дейност по реда на ЗОПДНПИ и по реда на ЗОПДИППД /отм./, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност.

Размер на основната заплата за длъжността е от 335 /тристатридесет и пет/ лева до 1100 /хиляда и сто/ лева съобразно професионалния опит на кандидата (ако има такъв).

Лице за контакти: Е.Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261