Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Инспектор в ТБ Благоевград

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Териториално бюро Благоевград, Териториална дирекция София.

1. Длъжност: инспектор

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър
 • професионален опит - не се изисква, ранг V младши

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
 • висше юридическо образование
 • придобита юридическа правоспособност
 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност &bdquo секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на назначения кандидат. При отказ за издаване на разрешение за достъп, служебното правоотношение се прекратява без предизвестие.

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • умения за работа с компютър
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Декларация по чл.8, ал.3 от ЗОПДНПИ
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация
 • Копие от диплома за завършено юридическо образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование
 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /при наличие на такъв/.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301.

Подаването на документите се извършва в 10 дневен срок от датата на публикуване.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на агенцията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса   се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Непосредствено извършва проверка, събира и съхранява доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за което има данни, че е придобито от незаконна дейност по реда на ЗОПДНПИ и по реда на ЗОПДИППД /отм./, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност.

Размер на основната заплата за длъжността  е от 335 /тристатридесет и пет/ лева до 1100 /хиляда и сто/ лева съобразно професионалния опит на кандидата (ако има такъв).


Лице за контакти: Е.Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261