Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Инспектор икономист в Териториално бюро Плевен по реда на чл.81а от ЗДСл.

07.02.2019 до 18.02.2019

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

       На основание чл.81a, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 12, ал. 1, т. 7 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и нейната администрация във връзка с чл. 2, ал. 5 от Вътрешни правила за организация на работа и извършването на подбор при назначаване на държавни служители в Комисията при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността

 

ИНСПЕКТОР

 

в Териториално бюро Плевен, Териториален отдел Ловеч към Териториална дирекция Велико Търново при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 7.

 

1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл.81а от ЗДСл)
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Минимален професионален опит – не се изисква;
 • Професионално направление – икономика.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и  чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

4. Необходими документи:

 • писмено заявление (свободен текст с посочен телефон и е-mail адрес за кореспонденция) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • автобиография;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителна квалификация (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);
 • декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, както и копие на формуляр за годишна оценка в случаите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, ако има такива.

5. Място и срок за подаване на документите:

 • Документите се подават в десетдневен срок от обявлението в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация (ИПМСДА) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: : пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.
 • Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно съгласно чл. 18, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.

6. Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 (една) щатна бройка.

           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.