Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен юрисконсулт в отдел „Правен“

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Правен“, дирекция „АПИО“.

1. Длъжност: главен юрисконсулт

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 5 годинии/или ранг II младши

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • висше юридическо образование;
 • придобита юридическа правоспособност;
 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „поверително“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • умения за работа с компютър;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
  • Копие от диплома за завършено юридическо образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
  • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301 от 26.01.2017г. до 06.02.2017г.;

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

11. Описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство на КОНПИ пред правораздавателните органи по заведени дела; извършва правно представяне на КОНПИ пред органите на изпълнителната власт; представлява КОНПИ в административните производства; участва в изготвянето на вътрешни актове, правилници и заповеди; дава правни становища.

Размер на основната заплата за длъжността  е от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева до 1650 /хиляда и шестотин и петдесет/ лева съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: А.Младенова – младши експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261