Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен юрисконсулт в дирекция Конфликт на интереси

Срок за подаване на документи: от 03.09.2020 г. до 14.09.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-06-467 / 02.09 2020 г. на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 „ГЛАВЕН  ЮРИСКОНСУЛТ“

в дирекция „Конфликт на интереси“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 1Б.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1 Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Професионално направление – право;

3. Придобита юридическа правоспособност;

4. Минимален професионален опит – 5 години по специалността и/или II-ри младши ранг;

5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
 2. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 3. Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1.Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  - по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.7, ал.2 от ЗДСл-  по образец;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

7. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

          Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

          Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

          Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • извършва проверки по преписки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси въз основа на сигнал, подаден до комисията, по решение на комисията или по постъпило искане на лицето, заемащо висша публична длъжност и събира доказателства по реда на АПК от съответните органи на държавна и местна власт, както и от юридически и физически лица;
 • изготвя мотивирани доклади за установяване на конфликт на интереси по извършваните проверки, съдържащи данни за конфликт на интереси и нарушения по Раздел IV на Глава Осма от ЗПКОНПИ, ведно с предложение за налагане на глоба/санкция, в размерите, посочени в чл. 171 от ЗПКОНПИ, както и за отнемане на облагата и полученото възнаграждение по чл. 81 от ЗПКОНПИ;
 • изготвя мотивирани доклади за неустановяване на конфликт на интереси по извършваните проверки, при липса на извършени нарушения на разпоредбите на Глава Осма от ЗПКОНПИ;
 • изготвя мотивирани доклади за прекратяване на образуваното производство за извършване на проверка за конфликт на интереси, при липса на реквизитите по
  чл. 48 от ЗПКОНПИ;
 • осъществява процесуално представителство на комисията по образувани дела по производства за конфликт на интереси, представляващи фактическа и правна сложност, в т.ч. подготвя и изпраща необходимите документи в кръга на пълномощията му.

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 720 лева до 2400 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VII. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ                     /П/

 

                                    СОТИР ЦАЦАРОВ