Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен специалист в отдел „Декларации“

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 

Срок за подаване на документи: от 17.03.2021 г. до 26.03.2021 г. вкл.

 

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ

 

„ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“

 

в отдел „Декларации“ към дирекция „Публичен регистър", съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията: длъжностно ниво 11, наименование на длъжностно ниво: Ниво специалист 1.

 

I. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно;
 • Професионален опит: 2 години професионален опит, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, като предимство носи опит в областта на документооборота и административното обслужване на граждани.

 

II. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Компютърна грамотност - MS Office, Internet и специализирани програмни продукти;
  • Да отговаря на изискванията за съвместимост съобразно приетите от КПКОНПИ вътрешни актове, както и на ЗПКОНПИ и Правилника за устройството и дейността на Комисията и на нейната администрация.

 

III. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 • Заявление за участие (свободен текст);
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование ведно с приложенията;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 • Други документи (по преценка на кандидата), свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Документите се подават в деловодството на КПКОНПИ на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg в 10-дневен срок от публикуване на обявата на интернет страницата на КПКОНПИ и Портала за работа - jobs.bg.

 

Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 405.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Участва в работата на отдела по изпълнение на функциите, произтичащи от ЗПКОНПИ;
 • Изпълнява законовите разпореждания и заповеди на началника на отдел „Декларации“ , свързани с дейността по приемането, обработването и съхранението на декларациите за имущество и интереси;
 • Участва в приемането, обработването и съхранението на декларации за имущество и интереси, подавани пред Публичния регистър;
 • Участва при осъществяването на връзките и взаимодействието с ръководителите на ведомствата, които определят и освобождават лицата по чл. 6, ал. 1, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ЗПКОНПИ;
 • Участва в проучването на направените промени на задължените лица и структурите, попадащи в обхвата на закона и поддържа актуализиран списък;
 • Участва при контрола за спазването на сроковете за подаване на декларациите за имущество и интереси от лицата по чл. 6, ал. 1 от закона;
 • Участва при публикуването на интернет портала на КПКОНПИ на декларациите за имущество, както и на списъка с имената на лицата, които не са подали или са подали извън законоустановения срок съответната декларация;
 • Предлага на оправомощените със заповед на председателя на Комисията служители да образуват административнонаказателни преписки срещу лицата, които не са подали декларация за имущество и интереси в законоустановените срокове;
 • Участва в изготвянето на предложения и справки по проблеми, при възлагане от началника на отдела, директора на дирекцията или председателя на Комисията;

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 1200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

VIІI. Брой работни места, за които е обявена свободната длъжност: 1  бр.