Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен счетоводител

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител – 1 (една) щатна бройка в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“.

1. Длъжност: главен счетоводител

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 5 годинистаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол и/или ранг II младши

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „поверително“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.
 • висше счетоводно-икономическо или друго висше икономическо образование;

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • умения за работа с компютър;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
  • Копие от диплома за завършено икономическо образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
  • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават от 9,30ч. на 06.06.2016г. до 16,30ч. на 16.06.2016г. в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Организира и контролира счетоводната дейност и разпределя работата между счетоводителите съобразно определените им задължения с длъжностните характеристики, контролира изпълнението на възложените задачи от ръководството на КОНПИ във връзка с финансово-счетоводната дейност.

 

Размер на основната заплата за длъжността  е от 440 /четиристотин и четиридесет/ лева до 2450 /две хиляди и четиристотин и петдесет/ лева съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: Е.Събкова – началник отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261