Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен инспектор в отдел "Кординация и контрол"

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител – 1 (една) щатна бройка в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Методологично осигуряване на дейността и международно сътрудничество“.

1. Длъжност: главен инспектор

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 годинии/или ранг III младши

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Висше икономическо образование;
 • Да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат;
 • Да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.8, ал.3 от ЗОПДНПИ.

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • добро владеене на аналитични компютърни програми;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
  • Копие от диплома за завършено висше образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
  • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301 от 9,30ч. на 03.10.2016г. до 16,30ч. на 13.10.2016г.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на седмия ден от крайната дата на подаване на документи на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Анализира събраните доказателства, осъществява контрол за законосъобразност на направените констатации, изводи и предложения в мотивираните заключения/доклади на директорите на териториални дирекции; изготвя становища и проекторешения по внесените доклади за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; за налагане на обезпечителни мерки и за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по ЗОПДИППД (отм.) и проекторешения по внесени доклади по чл. 37, ал. 1 и мотивирани доклади по чл. 61, ал. 1 от ЗОПДНПИ; осъществява взаимодействие с териториалните звена при подготовка на проекти за решения на Комисията;

.

Размер на основната заплата за длъжността  е от 420 /четиристотин и двадесет/ лева до 1500 /хиляда и петстотин/ лева съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: Е.Събкова – началник отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261