Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен инспектор в отдел „Проверки и анализи“, дирекция „Публичен регистър“

Срок за подаване на документи: от 26.10.2020 г. до 05.11.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и във връзка със Заповед № РД 06-566/26.10.2020 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“

в отдел „Проверки и анализи“, дирекция „Публичен регистър“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 2.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Минимален професионален опит – 4 години и/или III-ти младши ранг;

3.Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 • Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл – по образец;

4 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

  Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490;02/ 9401 424; 02/ 9401 405; 02/ 9401 440.

На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Участва в работата на отдела по изпълнение на функциите, произтичащи от ЗПКОНПИ;
 • Организира изпълнението на законовите разпореждания и заповеди на началника на отдел „Проверки и анализи“, свързани с дейността по проверката и анализа  по Раздел III от закона;
 • Участва в извършването на проверката по Раздел III от закона;
 •  След приключване на проверката предлага за утвърждаване доклад за съответствие или несъответствие между декларираните факти и получената информация. Подготвя материалите от проверките, завършили с доклад за несъответствие;
 • Изготвя становища, предложения и справки по проблеми, при възлагане от началника на отдела, директора на дирекцията или председателя на Комисията;
 • Анализира получената информация и подготвя справки за председателя на Комисията и директора на дирекция „Публичен регистър";
 • Съвместно с отдел „Декларации“ осъществяват дейности по публикуването на интернет портала на КПКОНПИ на коригиращите декларации за имущество и интереси и резултатите от проверките по чл. 43, ал. 1 от закона;
 • Контролира спазването на сроковете за подаване на коригиращите декларации за имущество и интереси от задължените лица;

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 660 лева до 2100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ               /П/

НА КПКОНПИ          

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ