Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен експерт в Звено връзки с обществеността

17.08.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-06-437/17.08.2018 г., председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

в Звено връзки с обществеността при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Професионално направление – хуманитарни науки;

3. Минимален професионален опит – 4 години и/или III-ти младши ранг;

4. Компютърна грамотност;

5. Допълнителна квалификация – владеене на чужд език (английски, френски, немски)

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

  1. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
  2. Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

            - Решаване на тест;

            - Интервю.

 

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ;

4. Копие от диплома за завършено висше образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

5.Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

 

6. Копия от документи, удостоверяващи владеенето на чужд език;

                   7.Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес:ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  • Проучва, получава и предлага оферти за организирането на семинари, работни срещи, обучения и други мероприятия, свързани с дейността на Комисията.
  • Осъществява комуникация с представители на медиите и с членовете и служителите на Комисията във връзка с организация на публични прояви, свързани с дейността на Комисията – брифинги, пресконференции, срещи, семинари.
  • Организира и обезпечава присъствено и логистично публични прояви, свързани с дейността на комисията – брифинги, пресконференции, срещи и семинари.

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лв. до 1500 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация(НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

 

Антон Славчев

За председател на КПКОНПИ,

съгласно З-д № РД-06-415/06.08.2018 г, изм. със З-д № РД-06-424/13.08.2018 г.