Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен експерт в отдел Финансово-счетоводен - обявление по чл.81а от ЗДСл

Дата на публикуване 08.06.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                        На основание чл.81a, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, във връзка с чл. 2, ал. 5 от Вътрешни правила за организация на работа и извършването на подбор при назначаване на държавни служители в Комисията при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

в  отдел „Финансово-счетоводен“ в дирекция ФСДУС  при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: експертно ниво 2

 

 1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл.81а от ЗДСл)
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • професионален опит – 4 години и/или ранг III младши;
 • област на висшето образование – социални, стопански и правни науки.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество.
 1. Допълнителни умения и квалификация за обявената длъжност:

Да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „поверително“;

      5. Необходими документи:

 • Заявление до председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /свободен текст/;
 • СВ;
 • Копие от диплома за завършено образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

     

6.  Място и срок за подаване на документите:

 • Документите се подават в десетдневен срок от обявлението в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация (ИПМСДА) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: гр.София, ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 с работно време от 09.00 ч. до 17.30 ч.
 • Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно съгласно чл. 18, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.

 

 1. 7.       Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.


 

 

Пламен Георгиев (п)

Председател на КПКОНПИ