Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен експерт в отдел „Обезпечено имущество“ към дирекция „Управление на обезпеченото имущество“

Срок за подаване на документи: от 19.10.2020 г. до 29.10.2020 г., вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-540/19.10.2020 г. на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”

в отдел „Обезпечено имущество“ към дирекция „Управление на обезпеченото имущество“  при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 2.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Области на висшето образование – социални, стопански и правни науки; технически науки;

3. Минимален професионален опит – 4 години по специалността и/или III-ти младши ранг;

4. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

2. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;

3. Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

  •  Решаване на тест;
    •  Интервю.

IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

            1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

            2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  - по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

6. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.        

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  • Изготвя експертни становища, отговори на запитвания от държавни органи, институции, физически и юридически лица и други във връзка с осъществяване правомощията на председателя на КПКОНПИ, свързани с управление на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки по реда на ЗПКОНПИ и НПК;
  • Организира, координира и участва в осъществяването на процедурите по опис, първоначален преглед и предаване за пазене на  КПКОНПИ на обезпечените вещи и изготвя приемо-предавателни протоколи;
  • Организира, координира и участва в осъществяването на процедурите по извършване на проверки (инцидентни и планови) на състоянието на обезпечените вещи, оставени за съхранение на проверяваните лица или на лицата, които държат имуществото към момента на налагане на обезпечителните мерки;
  • Участва в организирането на дейностите по осигуряване на текуща поддръжка, ремонт и опазване на приетите за съхранение от КПКОНПИ обезпечени вещи;
  • Участва в организирането и/или в изпълнението на процедурите по извършване на огледи на терени, подходящи за съхранение на обезпечени движими вещи;
  • Участва в организиране на процедурите и изпълнява дейностите по осигуряване на логистика на обезпечените вещи;
  • Изготвя и предоставя за съгласуване от началник отдела на проекти на искания до съда за продажба на обезпечени движими вещи при условията и по реда на чл. 163, ал. 1 от ЗПКОНПИ

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 660 лева до 2100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 2  бр.

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:               П

 

                                   СОТИР ЦАЦАРОВ