Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен експерт в дирекция "Превенция на корупцията" по реда на чл.81а от ЗДСл.

06.02.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                 На основание чл.81a, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 12, ал. 1, т. 9 от Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация, във връзка с чл. 2, ал. 5 от Вътрешни правила за организация на работа и извършването на подбор при назначаване на държавни служители в Комисията при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

в отдел „Методологично осигуряване, анализи и мерки“ в дирекция „Превенция на корупцията“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 2.

 

 1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация  при условията и реда на чл.81а от ЗДСл.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователно – висше, квалификационна степен „магистър“;
 • Област на висшето образование: социални, стопански и правни науки;
 • Професионална област – право, икономика, администрация и управление,
 • Придобита юридическа правоспособност за завършилите специалност право;
 • Професионален опит – 4 години или ранг III младши.

3.   Допълнителна квалификация/обучение:

 • Задълбочени познания в областта на националното и европейското право;
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet (ползване, намиране и оценка на източници на информация), компетенции в използване и прилагане на програмни продукти и решения за обмен и обработка на информацията;
  • Ползването на език признат за официален от ЕС и/или руски език;
  • Опит в разработване и управление на проекти;
  • Да отговаря на изискванията за съвместимост съобразно приетите от КПКОНПИ вътрешни актове и Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация;
  • Да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“.

 

 

4. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
  • Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и  чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

5. Необходими документи:

 • писмено заявление (свободен текст с посочен телефон и е-mail адрес за кореспонденция) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ;
 • автобиография;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителна квалификация (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит;
 •  формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл;
 • копия на други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

6. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Участва в разработването на мерки с антикорупционна насоченост по комплексната методология за превенция и предотвратяване на корупцията;
 • Извършва различни видове анализи на действащи нормативни актове, процеси, както и правила, свързани с личността;
  • Идентифицира рискови зони за корупция;
  • Участва в разработването на методологии за оценка на корупционния риск, етичните стандарти за поведение и системи за проверка на почтенност.

            7. Място и срок за подаване на документите:

 • документите се подават в десетдневен срок от обявлението в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация (ИПМСДА) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: гр.София, пл.“Света Неделя“ № 6  с работно време от 09.30 ч. до 17.30 ч.
 • подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно съгласно чл. 18, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.

8.   Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.