Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен експерт отдел "Методология"

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител – 1 (една) щатна бройка в отдел „Методология“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“.

1. Длъжност: главен експерт

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 годинии/или ранг III младши

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • висше юридическо или икономическо образование;
 • придобита юридическа правоспособност /за завършилите право/;
 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат;
 • Да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.8, ал.3 от ЗОПДНПИ.

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • добро владеене на аналитични компютърни програми;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
 • Декларация по чл.8, ал.3 от ЗОПДНПИ;
  • Копие от диплома за завършено висше образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
  • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност /за завършилите право/;
  • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301. Подаването на документите се извършва от 9,30ч. на 07.09.2015г. до 16,30ч. до 17.09.2015г.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Участва във разработването и предлага на комисията за приемане проект на вътрешен акт за дейността на органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, съвместно с дирекция „Координация и контрол“; Участва в разработването на методически указания по принципни въпроси и конкретни казуси, свързани с дейността, съвместно с дирекция „Координация и контрол“.

.

Размер на основната заплата за длъжността  е от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева до 2000 /две хиляди/ лева съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: Е.Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261