Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен експерт ИТ

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител – 1 (една) щатна бройка в отдел „Административно-информационно обслужване“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“.

1. Длъжност: главен експерт „Информационни технологии“

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 годинипрофесионален опит и/или III-ти младши ранг

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.
 • специалност - автоматизирани системи, информационни технологии, математика, информатика, общо инженерство;

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • добро владеене на английски език;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
  • Копие от диплома за завършено образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
  • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават от 9,30ч. на 01.09.2015г. до 16,30ч. на 11.09.2015г. в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

 • Описание на длъжността: Изгражда компютърните системи на КОНПИ и отговаря за правилното им функциониране, ръководи въвеждането на нов софтуер или отстраняването на неизправности на хардуер и софтуера на ползваната в КОНПИ офис техника, изгражда, поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет, въвежда и интегрира нови технологии, организира техническата поддръжка на техниката и комуникациите на комисията и обезпечава тяхната изправност.

Размер на основната заплата за длъжността  е от 410 /четиристотин и десет/ лева до 1500 /хиляда и петстотин/ лева съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: Е.Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261