Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Финансов контрольор в КПКОНПИ

Срок за подаване на документите: от 07.03.2019 г. до 18.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-06-146/05.03.2019 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

 

в Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 2.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
 2. Професионално направление – икономика;
 3. Минимален професионален опит - 4 години и/или III младши ранг;
 4. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница  на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • · Решаване на тест;
 • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 1. Писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС -  по образец;
 3. Декларация по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ -  по образец;
 4. Копие от диплома ведно с приложения за завършено висше образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

       Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ;

                   Документите се подават в деловодството на Комисията за противодействие на

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6, деловодството на КПКОНПИ, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

                   Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

  V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 •  Извършване на предварителен контрол, който се осъществява преди вземането на решение за поемане на задължение и извършването на разход;
 •  Преди поемането на задължението се проверява съответствието на задължението с бюджетните параграфи; наличието на бюджетен кредит и планирани средства; компетентността на лицето, което поема задължението; правилно изчисление на количествата и сумите; спазване на тръжните процедури и други нормативни изисквания, свързани с поемане на задължения.
 • Произнася се по законосъобразността на задължението или разхода с одобрение или отказ.

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 660 лева до 2100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

            VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

            VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

Пламен Георгиев  (п)

Председател на КПКОНПИ