Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Финансов контрольор в КПКОНПИ

Дата на публикуване 30.08.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-06-451/29.08.2018 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

 

в Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: експертно ниво 2.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и чл.10, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); 
 • Образование - висше;
 • Специалност - икономика;
 • Образователно квалификационни степен - магистър;
 • Минимален професионален опит - 4 години и/или III младши ранг;

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ);
 • Добро познаване на действащата нормативни база в страната, свързана с извършваната дейност;
 • Компютърни грамотност;
 • Да не е едноличен търговец, управител, прокурист, член на управителен или контролен орган на търговско дружество или кооперация, синдик или ликвидатор, съдружник в събирателно или командитно дружество; не може да работи по друго трудово или служебно правоотношение.
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно“

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 • · Писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 • · Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • · Декларация по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ;
 • · Копие от диплома за завършено икономическо образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
 • · Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 • · Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ;

 • · Документите се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса;
 • · Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

  V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • · Извършване на предварителен контрол, който се осъществява преди вземането на решение за поемане на задължение и извършването на разход;
 • · Преди поемането на задължението се проверяват:
 • съответствието на задължението с бюджетните параграфи.
 • наличието на бюджетен кредит и планирани средства.
 • компетентността на лицето, което поема задължението.
 • правилно изчисление на количествата и сумите.
 • спазване на тръжните процедури и други нормативни изисквания, свързани с поемане на задължения.
 • · Преди извършване на разхода се проверяват:
 • съответствието на разхода с поетото задължение.
 • компетентността на лицето, разпоредило извършването на разхода.
 • верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на сумите по тях.
 • · При осъществяването на предварителния контрол има право да изисква и да получава всички данни и документи, необходими за произнасянето му.
 • · Произнася се по законосъобразността на задължението или разхода с одобрение или отказ.

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лева до 1500 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

VIIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

 

 

 

 Пламен Георгиев (п)

Председател на КПКОНПИ