Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Държавен инспектор в ТБ Русе

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител – 1 (една) щатна бройка в Териториална дирекция Велико Търново с място на изпълнение на служебните задължения в ТБ Русе.

1. Длъжност: държавен инспектор

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 5 годинипрофесионален опит и/или II-ри младши ранг

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.8, ал.3 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
 • специалност – право с придобита юридическа правоспособност

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • Умения за работа с компютър;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
  • Копие от диплома за завършено юридическо образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
  • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
 • Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават от 27.05.2016г. до 06.06.2016г. в деловодството на ТБ Русе, гр. Русе, ул.“Пирот“ № 24, ет.2.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Изготвя анализи и предложения във връзка с контролната дейност, в случаите когато е възложено от КОНПИ или от директора на териториалната дирекция осъществява контролни функции по отношение на извършваната дейност и спазване на преките задължения, произтичащи от заеманата длъжност от главните инспектори, старши инспекторите и инспекторите в териториалната дирекция, респ. териториалното бюро

Размер на основната заплата за длъжността  е от 440 /четиристотин и четиридесет/ лева до 1650 /хиляда шестстотин и петдесет/ лева съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: Е.Събкова – началник отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261