Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Длъжностно лице по защита на личните данни

Срок за подаване на документи: 02.04.2021 г. до 12.04.2021 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-253/01.04.2021 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 1Б.

 

 1. I.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше;

 1. Образователно квалификационна степен – магистър;
 2. Професионално направление: „Право“ с придобита юридическа правоспособност;
 3. Професионален опит /продължителност и вид/ – 5 години стаж по специалността;

5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Да притежава професионални качества и експертни познания в областта на защитата на личните данни (законодателство и практика);
 • Да познава действащата нормативна база в страната, свързана с извършваната дейност: Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД);
 • Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
  • Интервю.

 

IV. Необходимите документи:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит и/или ранг;

5. Копие от документ за придобита юридическа правоспособност.

6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

 

V. Място и срок за подаване на документите:

            Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/490.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Информиране и предоставяне на експертни сатновища на администратора, обработващия и служителите от КПКОНПИ, които извършват обработване на лични данни;
 • Наблюдение за спазването на регламента и на други разпоредби за защита на данните на ниво ЕС или държава-членка и на политиките на администратора или обработващия;
 • Подпомага администратора или обработващия лични данни в тази му дейност;
 • Действа като точка за контакт за надзорния орган по различни въпроси свързани със защита на личните данни;
 • Изготвя вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни;
 • Извършваоценка на въздействието върху защитата на личните данни;
 • Предлага подходящи технически и организационни мерки, за да може да се гарантира и докаже спазване на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД;
 • Поддържа регистър на всички дейности по обработването;
 • Изготвя и предлага за утвърждаване вътрешни правила за защита на личните данни в комисията, вкл. при необходимост ги актуализира;
 • Организира, контролира и при нужда предлага актуализиране на декларациите или другите форми за документиране  относно защитата на данните;
 • Своевременно уведомява администратора при нарушение на сигурността на личните данни;
 • Изготвя и своевременно актуализира  вътрешна процедура за действие в случай на нарушение на сигурността на личните данни;
 • Носи отговорност за своевременното уведомяване на КЗЛД в срок до 72 часа от узнаването за нарушението;
 • Организира и провежда  инструктаж на служителите по въпроси свързани със защита на личните данни;

 

            Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 720 лева до 2400 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

            При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.