Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор в Териториална дирекция Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), със седалище гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 112, на основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД 06-156/18.10.2013 г. на председателя на комисията

 КОНКУРС за заемане на длъжността:

 Директор на  Териториална  дирекция на КОНПИ – гр. Пловдив – 1 щатна бройка.

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: висше образование по специалността „Право“ и придобита юридическа правоспособност или „Икономика“, образователно-квалификационна степен „магистър“; професионален опит – 5 години; ранг – ІІІ младши;

       2. Специфични изисквания за заемане на длъжността от кандидатите, предвидени в специалните нормативни актове са: Да имат или да получат достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „строго секретно“ съгласно Закона за защита на класифицираната информация. Процедурата по проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация ще се извършва само на назначените кандидати. При отказ за издаване на разрешение за достъп, служебното правоотношение се прекратява без предизвестие.

      3. Допълнителни умения и квалификация за обявените длъжности: умения за работа с компютър; разрешението за достъп до класифицирана информация е допълнително предимство за заемане на длъжността.

 4. Начин на провеждане на конкурса : концепция за стратегическо управление и интервю.  

 5.  Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • Заявление за участие в конкурс(Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за    провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)) - по образец, към което да приложат:
 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС – по образец;
 • Декларация за това, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание, не са лишавани от правото да заемат определена държавна длъжност или да упражняват определена професия или дейност, имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко 5 години стаж по специалността и отговарят на изискванията за заемане на длъжността по чл. 8, ал. 1, както и изисквания за несъвместимост по чл. 8, ал. 3 от ЗОПДНПИ и чл. 7, ал.2 от ЗДСл – по образец;(Приложение 3 и 4)
 • Свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс;
 • Нотариално заверено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, удостоверение за юридическа правоспособност и допълнителни квалификации. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
 • Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Концепция за стратегическо управление, включваща:
 1. Лична мотивация за заемане на длъжността;
 2. Виждания относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията;
 • Нотариално заверено копие от документи (трудова/служебна и/или осигурителна книжка), удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация – по образец;
 • Удостоверение от Националната следствена служба, Столична следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства;.
  1. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на Комисията на адрес: гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, стая 301 от 9.30 часа до 16.30 часа. В този срок на сайта на Комисията се обявяват изискванията към концепцията и критериите за преценката й.

7. Кандидатите за заемане на длъжността се оповестяват публично на интернет страницата на комисията, заедно с представените със заявлението автобиография и концепция.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер и съответно са: Подаване на документите за участие в конкурса; Допускане на кандидатите до участие в конкурсната процедура и обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати по общодостъпен начин; Първи етап – кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“ се допускат до Втори етап – защита на концепция; Трети етап - интервю; Крайно класиране.

9. Списъците, сроковете и местата за провеждане на отделните етапи от конкурсната процедура ще се обявят на електронната страница на Комисията.

10. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 •  Организира и ръководи дейността на териториалната дирекция по проверката на основанията за придобиване на имущество от проверяваните лица и неговата стойност съгласно ЗОПДИППД(отм.), ЗОПДНПИ и вътрешните актове на комисията.  

 11. Размер на основната заплата за длъжностите: директор на дирекция – до 1600 лв. съобразно квалификацията и професионалния опит.

 

Образци на заявление за участие в конкурс и декларации могат да се изтеглят от интернет страницата на административния регистър или от сайта на Комисията.

Копие от обявлението за оповестяване на конкурса, списъците на кандидатите и всички съобщения във връзка с конкурса се публикуват на сайта на Комисията www.cepaca.bg