Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор на ТД Варна

Дата на публикуване 13.11.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, съгласно Правила за условията и реда за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на дирекция и директор на териториална дирекция в КОНПИ, приети с протокол № 452 от 31.07.2013 г. и изменени с протокол № 732 от 27.02.2017 г., и заповед № РД-06-295/01.11.2017 г., председателя на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

Д И Р Е К Т О Р

на Териториална дирекция Варна при Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

 

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
  2. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
  3. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
  4. Професионално направление – право или икономика;

                   4. Придобита юридическа правоспособност (за кандидатите с висше юридическо образование);

                   5. Кандидатът да отговаря на изискванията за заемане на длъжността по чл. 8, ал. 1 от ЗОПДНПИ, както и на изискванията за несъвместимост по чл. 8, ал. 3 от ЗОПДНПИ, след провеждане на конкурс;

                   6. Минимален професионален опит – 5 години и/или III-ти младши ранг;

                   7. Да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „строго секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 10 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Начин за провеждане на конкурса:

            - Защита на концепция за стратегическо управление;

            - Интервю.

ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1.  Писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено юридическо или икономическо образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

4. Нотариално заверено копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност (за кандидатите с висше юридическо образование);

5. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

6. Декларация, че отговарят на изискванията по чл.8, ал.1 от ЗОПДНПИ (по образец);

7. Свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс;

8. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

9. Концепция за стратегическо управление, включваща:

-          Лична мотивация за заемане на длъжността;

-          Виждания, относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията.

                  10. Нотариално заверено копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

                  11. Удостоверение от Националната следствена служба, Столична следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури по образувани досъдебни производства;

                  12. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

                 Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите да се подават в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с адрес:ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

       - Организира и ръководи дейността на териториалната дирекция по проверката на основанията за придобиване на имущество от проверяваните лица и неговата стойност, съгласно ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ и вътрешните актове на комисията.

- Следи депозирането в Окръжните съдилища на територията на съответната дирекция на искови молби за отнемане на незаконно придобито имущество и молби за налагане на обезпечителни мерки, както и хода на образуваните въз основа на тях производства.

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 460 лв. до 1600 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация(НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КОНПИ.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

             Пламен Георгиев