Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор на ТД Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Териториално дирекция Варна.

1. Длъжност: директор

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 5 години и/или III младши ранг

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • висше юридическо образование с придобита юридическа правоспособност или икономика;
 • да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „строго секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.
 • Да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.8, ал.1 от ЗОДНПИ.

4. Допълнителни умения и квалификация:

 • умения за работа с компютър;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.

5. Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление и интервю.

6. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
  • Нотариално заверено копие от диплома за завършено юридическо или икономическо образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
  • Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност за завършилите специалност „право“;
  • Декларация, че отговарят на изискванията по чл.8, ал.1 от ЗОПДНПИ /по образец/;
  • Свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс;
  • Медицинско удостоверение, издадено в резултат на медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • Концепция за стратегическо управление, включваща:

-          Лична мотивация за заемане на длъжността;

-          Виждания, относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията.

 • Нотариално заверено копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 • Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация, ако няма достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „строго секретно“;
 • Удостоверение от Националната следствена служба, Столична следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури по образувани досъдебни производства.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество от 26.04.2017г. до 08.05.2017г., гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301.

В този срок на сайта на Комисията се обявяват изискванията към концепцията и критериите за преценката й.

8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.

9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.

10. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Описание на длъжността: Организира и ръководи дейността на дирекцията по проверката на основанията за придобиване на имущество от проверяваните лица и неговата стойност съгласно  ЗОПДИППД /отм./, ЗОПДНПИ и вътрешните актове на комисията.

 

Размер на основната заплата за длъжността  е от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева до 1600 /хиляда и шестстотин/ лева съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: А.Младенова – младши експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/9234261