Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор на ТД Пловдив

16.01.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, съгласно Правила за условията  и реда  за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на дирекция и директор на териториална дирекция в КПКОНПИ, приети с протокол № 860/19.12.2018г. и Заповед № РД-06-00013/ 09.01.2019 г., на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

 

ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

 

  при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Професионално направление – право или икономика;
 • Придобита юридическа правоспособност / за кандидатите с висше юридическо образование/
 • Минимален професионален опит – 5 години и/или III-ти младши ранг;
 • Да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „строго секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 10 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Кандидатът  да отговаря на изискванията за заемане на длъжността  по чл.10, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и на изискванията за несъвместимост по чл.10, ал.3 от ЗПКОНПИ;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на интернет страницата  на КПКОНПИ).

 

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Защита на концепция  за стратегическо управление на тема:“ Стратегическо управление на Териториална дирекция Пловдив“
 • Интервю.

 

 

 

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;
 • Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – по образец;
 • Декларация – Приложение № 3 – по образец;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
 • Нотариално заверено копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 • Медицинско удостоверение, издадено в резултат на медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Удостоверение от Националната следствена служба, Столична следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури по образувани досъдебни производства;
 • Концепция за стратегическо управление, включваща:

-          лична мотивация за заемане на длъжността;

-          виждания, относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията.

 • Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

 

            V. Място и срок на подаване на документите:

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл.“Света Неделя“ № 6, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

 

              Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

 

              VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-Организира и ръководи дейността на Териториална дирекция Пловдив по проверката на основанията за придобиване на имущество на проверяваните лица и неговата стойност съгласно ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ/отм./, ЗОПДИППД/отм./ и вътрешните актове на комисията;

-Следи депозирането в Окръжните съдилища на територията на съответната дирекция на искови молби за отнемане на незаконно придобитото имущество и молби за налагане на обезпечителни мерки, както и хода на образуваните въз основа на тях производства.

 

              VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 560 лева до 1600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 

           VІII. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

        

  IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на интернет страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

Пламен Георгиев  /п/

Председател на КПКОНПИ